لطیفه های شیرین از ملا نصرالدین

روزي ملا بر سر زمينش مشغول شخم زدن بود . در همان حال چشمش به قورباغه اي افتاد كه در گوشه اي بود.

قورباغه را برداشت و نگاهي به آن انداخت و خطاب به حيوان گفت: براي چه به من نگاه مي كني؟

نكنه تو هم مي خواهي از من شخم زدن را ياد بگيري؟!

زن ملا به عقل خود خيلي مي نازيد و هميشه پيش شوهرش از خود تعريف مي كرد. روزي گفت:مردم راست گفته اند كه داراي عقل سالم و درستي هستم. ملا جواب داد: درست گفته اند چونتو هرگز عقلت را به كار نمي بري به همين دليل سالم مانده است!

روزي ملا به شهر اصفهان رفته بود و از خياباني مي گذشت كه صداي فريادي را از بالاي مناري شنيد .

سرش را بالا كرد و گفت : اي مرد….. خيال نكني كه من نمي خواهم كمكت كنم ولي چه كنم، تو بر سر درختي رفته اي كه نه شاخه دارد و نه برگي ، بنابراين من نمي توانم كمكت كنم.

شخصي از ملا پرسيد: مي داني جنگ چگونه اتفاق مي افتد؟ ملا بلافاصله كشيده اي محكم در گوش آن مرد مي زند و مي گويد: اينطوري!

ملا خود را از دست طلبكاران به مردن مي زند، او را شستشو داده كفن مي كنند و در تابوت نهاده به طرف گورستان مي برند تا دفن كنند اما تشييع كنندگان راه قبرستان را گم مي كنند و هر چه مي گردند موفق نمي شوند به يافتن راه، ملا كه طاقت خنگي آن ها را نداشت از ميان تابوت بلند شد و گفت راه قبرستان از آن طرف است!

روزي ملا بر سر زمينش مشغول شخم زدن بود . در همان حال چشمش به قورباغه اي افتاد كه در گوشه اي بود.

قورباغه را برداشت و نگاهي به آن انداخت و خطاب به حيوان گفت: براي چه به من نگاه مي كني؟

نكنه تو هم مي خواهي از من شخم زدن را ياد بگيري؟!

ملا در اتاقش نشسته بود كه مگسي مزاحم استراحتش مي شود، مگس را مي گيرد و يك بالش را مي كند. مگس كمي مي پرد دوباره مگس را مي گيرد و بال ديگرش را هم مي كند. او مي گويد: بپر ولي مگس نمي پرد. به خود مي گويد: به تجربه ثابت شده است اگر دو بال مگس را بكنيد گوش او كر مي شود!

 

 

Download

نوشته شده توسط 7irani در تاریخ : 15 دسامبر, 2012 | بدون نظر